Home BeschreibungECL/PCL86 SE Verstärker Version 2

Schaltbild Endstufe Kanal 1 & Netzteil für 2 Kanäle


Bauteilliste für einen Kanal
Anzahl Bauteil Nr. Bauteil Wert
1 R1 Poti 10k Log
1 R2 10M 1/4W
1 R3 220k 1/4W
1 R4 1,5k 1/4W
1 R5 100 1/4W
1 R6 47k 2W
1 R7 680k 1/4W
1 R9 1k 1/4W
1 R11 100 1/4W
1 R12 Trimmer PT15 250
1 R13 4,7k 1/4W
1 R16 Trimmer PT15 4,7k
2 C1,C4 0,1µF 400V MKP
2 C2, C9 10µF/350V radial
1 C3 22µF/50V radial
1 TR2 Ausgangsübertrager Ra 5,2k
1 Va & Vb ECL86 oder PCL86
4 X Klemme Raster 3,5mm 2pol.
1 V Fassung Noval 9pol. Print
1 Platine Abmessungen 70x72mm

Bauteilliste Netzteil für 2 Kanäle
Anzahl Bauteil Nr. Bauteil Wert
1 S1 Netzschalter 2 polig
1 TR1
Netztrafo
prim.230V
sec.1 250V/100mA- sec.2 6,3V/1,5A- sec.3 12,6V 1A
2 F1, F2 Sicherungshalter 5x20mm
1 F1 Sicherung 500mA träge
1 F2 Sicherung 125mA träge
1 B1 Gleichrichter B380/C2200 Raster 3,5mm
1 C5 0,1µF/400V MKP
2 C6, C7 100µF/350V radial
1 C10 10µF/350V radial
1 C11 0,47µF/400V MKP
1 R8 Trimmer PT15 250
1 R10 560 5W
1 R14 100k 1/4W
1 R15 33k 1/4W
1 R17 2,7 2W
2 X Klemme Raster 5,08mm 2pol.
4 X Klemme Raster 3,5mm 2pol.
1 Platine Abmessungen 100x53mm