Home Beschreibung Schaltbild


OTL-Kopfhörer Verstärker Pläne

Verstärkerschaltung

Bauteile Verstärker

Menge Wert Bauteil Teile-Nummer
4 0,1µF/250V Kondensator C1, C2, C7, C8
2 47nF/63V Kondensator C11, C12
1 4,7µF/63V Elko C15
1 0,22µF Kondensator C19
1 47nF Kondensator C21
1 10µF/63V Elko C22
2 10µF/450V Elko C3, C4
2 22µF/35V Elko C5, C6
2 2200µF/35V Elko C9, C10
4 ZD3,9V Zener-Diode D1, D2, D3, D4
2 ZD6,2 Zener-Diode D11, D12
2 BAT85 Schottky-Diode D9, D10
1 EM80 Anzeige Röhre EM1
2 100mA Sicherung incl.Halter F1, F2
1 4A Sicherung incl.Halter F3
1 125mA Sicherung incl.Halter F4
1 NE1 Glimmlampe LMP1
1 BS108 Mos-Fet Transistor Q1
2 10k log. Stereo Poti R1, R2
2 680k Widerstand  R10, R12
2 1k Widerstand  R13, R14
4 1k/2W Widerstand  R15, R16, R17, R18
4 100 Widerstand  R19, R20, R35, R36
2 10 Widerstand  R21, R22
2 25V VDR Widerstand R23, R24
2 4,7k Widerstand  R25, R26
1 68k Widerstand  R27
2 470k Widerstand  R28, R39
1 2k Widerstand  R29
3 1M Widerstand  R3, R4, R34
2 100k Widerstand  R30, R37
1 330 Widerstand  R31
1 33k Widerstand  R38
2 220k Widerstand  R5, R7
2 2,2k Widerstand  R6, R8
2 10k/2W Widerstand  R9, R11
2 6V6GT Röhre V1, V2
1 ECC803S Röhre V3
1 6,3mm Einbaubuchse X9

Netzteilschaltung